Fiona Zhu

photo - Fiona Zhu

Fiona Zhu

Associate Director of Development


Contact:

Email: Fiona Zhu
2201 G Street NW, Suite 657 Washington, D.C. 20052

Fiona Zhu is an associate director of development at the George Washington University School of Business (GWSB).